Diakoni


"Diakonien er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet".

Dette er Kirkemøtets definisjon av diakoni og visjonen er: Guds kjærlighet til alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste.

Diakonien er et hovedaspekt ved kirkens oppdrag og må gjennomsyre hele kirkens liv. Kirke og menighet skal være en fanebærer for og oppmuntre til nestekjærlighet. Menigheten skal være et inkluderende fellesskap, være oppmerksom på de som av en eller annen grunn står utenfor, alle skal bli sett og hørt. Gjensidig trøst og hjelp frigjør nye krefter og nytt håp.

Vern om skaperverket innebærer å ta vare på hele integriteten i skaperverket. Oppfatningen av mennesket som herre over naturen må korrigeres. Kamp for rettferdighet henger nøye sammen med vern om skaperverket.

Diakoniarbeid i Lenvik menighet


I Lenvik menighet har vi et diakoniutvalg som består av 6 personer. I tillegg har vi en ansatt diakon i 100% stilling. Lenvik menighet har satset spesielt på arbeid i diakonien blant flyktninger, men prøver også å nå andre grupper som trenger en ekstra håndsrekning. Dette gjelder f.eks mennesker med psykisk utviklingshemming og mennesker som sliter med rusmisbruk og psykisk lidelse.

Diakoniutvalget i Lenvik menighet er et aktivt utvalg som arrangerer Internasjonal kulturkafe 4-5 ggr i året. En møteplass for mennesker fra flere kulturer, der vi utveksler matkultur, kles-, kunst-, musikk/dans- og språkkultur. På denne måten beriker vi hverandre og lærer hverandre å kjenne.

Vi har også Kirketreff, et arr. spesielt tilrettelagt for mennesker med  psyk.utv.hemming og for hele familier, små og store. Her blir vi kjent med bibelfortellinger, Fadervår og sanger. Vi leker og har åresalg og en god kveldsmat. Et populært tiltak som er for alle.

En del av diakonens arbeid er leksehjelp for minorietsspråklige 5.-10.klasse. hver mandag etter skolen er slutt, kommer 20-25 barn fra forskjellige land. Her får de mat og hjelp med lekser. 10 frivillige voksne er hjelpere.

Fredagskveld er det tid for bibel og bønn i kirka. Hit kommer folk fra flere nasjoner og vi leser søndagens tekst på flere språk og snakker litt om den. Da bruker vi ofte engelsk men også litt norsk. Vi synger mye. Og ber. Dette er blitt et godt samlingssted. Her ber vi for og med hverandre og lovpriser Gud på mange språk.

Kafe Pluss har åpent mandag, onsdag og fredag . Man og fredag deles det ut matposer til brukerne. Ellers er kaffe og mat gratis i kafeen. Det er mange som benytter seg av kafeen. Og mange sier at det er blitt som en heim for de. Et sted de spiser frokost, leser avisa og snakker sammen og med de frivillige som jobber der.

I vinter har diakonen sorggruppe ilag med psykiatritjenesten i kommunen. Denne gang er det ei gruppe for de som har mistet noen i selvmord. Til høsten vil vi også ha ei ny gruppe, men dette vil bli ei «vanlig» sorggruppe, for de som har mistet noen. Ei sorggruppe er ei samtalegruppe, et fristed der du får kjenne på din egen smerte samtidig som du kan bli kjent med andres sorg og tanker og får dele erfaringer.

Mye av diakonens tid går til organisering og kontakt med frivillige som vi er avhengig av i det meste av vårt arbeid, men noe tid blir det til besøk og til å hjelpe mennesker på ulikt vis.

Mange trenger noen å snakke med, mange er ensomme og trenger besøk. Dette har ført til at vi har prøvd å få til en besøkstjeneste i menighet,. og vi håper flere kan tenke seg å være besøkere, men også flere som vil ha besøk. 

I år har vi starta Norsk-kafe. Dette pga den store flyktningestrømmen som vi også har merka her på Finnsnes. Det er mange som ikke har krav på norskundervisning, eller er ferdig med de timene de fikk og som trenger noe å gå til. På Norsk-kafeen serverer vi kaffe/te og smørbrød gratis. Så snakker vi norsk og øver på ord og setninger sammen.